Header Ads

頭臨泣穴位置 | 頭臨泣穴痛 - 穴道按摩與穴位引導經絡功效圖解

頭臨泣穴位圖解位置

頭臨泣穴位依據《針灸學》經絡與穴位記載頭臨泣穴位置在頭部,當瞳孔直上入前髮際.5寸,神庭穴頭維穴連線的中點處為頭臨泣穴位所在之處。頭臨泣穴隸屬於十四經穴中的足少陽膽經穴,簡稱為膽經。足少陽膽經穴絡脈總共計有44個穴位,若頭臨泣穴痛即發生於此經脈部位。
頭臨泣穴亦稱臨池穴。頭臨泣穴英文名稱:Overlooking Tears,十四經穴標準定位編號:GB15

頭臨泣穴位 | 頭臨泣穴痛位置 - 穴道按摩經絡圖解 | Source:zhentuiyixue.com
來源: 針推醫學網

穴位測量 | 手指量測 - 穴道引導與穴道按摩

頭臨泣穴痛

頭臨泣穴疼痛位於足少陽膽經穴脈絡中,應多留意是否出現頭痛,目眩,目外眥痛,目翳,鼻塞,鼻淵,驚癇等相關疾病症況。任何頭臨泣穴位痛疑問,建議向中醫師諮詢病症。頭臨泣穴道按摩

按摩頭臨泣穴用大拇指指腹,由下往上揉按穴位,有出現酸、脹、痛即可,大力按時鼻腔有酸脹感覺即可。每天早晚各揉按一次。具有治療近視,頭痛,目眩、等功效。

頭臨泣穴位 | 頭臨泣穴痛位置 - 穴道按摩經絡圖解 | Source:xueweitu.iiyun.com
來源: 經絡穴位網

頭臨泣穴作用與功效

主治病症:頭痛、目眩、流淚、鼻塞、耳聾、治療小兒驚癇、癲癇
作用功效:降濁升清、安神定志、聰耳明目
臨床運用:現代常用於治療近視,眶上神經痛

足少陽膽經穴道經絡

瞳子髎穴聽會穴上關穴頷厭穴懸顱穴懸厘穴曲鬓穴率谷穴天衝穴浮白穴頭竅陰穴完骨穴本神穴陽白穴頭臨泣穴目窗穴正營穴承靈穴腦空穴風池穴肩井穴淵腋穴輒筋穴日月穴京門穴帶脈穴五樞穴維道穴居髎穴環跳穴風市穴中瀆穴膝陽關穴陽陵泉穴陽交穴外丘穴光明穴陽輔穴懸鐘穴丘墟穴足臨泣穴地五會穴俠溪穴足竅陰穴

頭臨泣穴配伍穴道為搭配陽谷穴腕骨穴申脈穴治療風眩;配肝俞穴治白翳;配大椎穴腰奇穴水溝穴十宣穴治中風昏迷癲癇;配大椎穴間使穴膽俞穴肝俞穴治瘧疾。以上為足少陽膽經穴頭臨泣穴位經絡圖解、頭臨泣穴痛可能相關症況、穴道效用作用與穴道按摩穴道經絡引導資訊彙整與介紹。