Header Ads

申脈穴位置 | 申脈穴痛 - 穴道按摩與穴位引導經絡功效圖解

申脈穴位圖解位置

申脈穴位依據《針灸學》經絡與穴位記載申脈穴位置在足外側部,外踝直下方凹陷中為申脈穴位所在之處。申脈穴隸屬於十四經穴中的足太陽膀胱經,簡稱為膀胱經。足太陽膀胱經穴絡脈總共計有67個穴位,若申脈穴痛即發生於此經脈部位。
申脈穴亦稱鬼路,陽跷。申脈英文名稱:Extending Vessel,十四經穴標準定位編號:BL62

申脈穴位 | 申脈穴痛位置 - 穴道按摩經絡圖解 | Source:zhentuiyixue.com
來源: 針推醫學網

穴位測量 | 手指量測 - 穴道引導與穴道按摩

申脈穴痛

申脈穴疼痛位於足太陽膀胱經穴脈絡中,應多留意是否出現頭痛,眩暈,癫狂痫,腰腿酸痛,目赤腫痛,失眠。增進耐性、怕冷症(怯寒症)等相關疾病症況。任何申脈位痛疑問,建議向中醫師諮詢病症。申脈穴道按摩

按摩申脈穴用大拇指按揉申脈穴100~200次,時間約2~3分鐘。具有緩解治療目赤腫痛、失眠保健功效。另外也有消除黑眼圈、眼部減壓,可舒緩肩頸肌肉僵硬,預防頭痛,提神醒腦等保健作用。申脈、照海 (申脈透照海)兩穴可以治癒失眠。缺乏耐性凡事情感到厭煩,按摩申脈穴且深呼吸,維持幾分鐘後放鬆,心情會有所改變。

申脈穴位 | 申脈穴痛位置 - 穴道按摩經絡圖解 | Source:xueweitu.iiyun.com
來源: 經絡穴位網

申脈穴作用與功效

主治病症:失眠、頭痛、眩暈、腰腿痛、足踝關節痛、下肢痿痺、目赤腫痛等。經常按摩申脈穴還可以治療祛寒症、增進耐性
作用功效:清熱安神等

足太陽膀胱經穴道經絡

睛明穴攢竹穴穴、曲差穴五處穴承光穴通天穴絡卻穴玉枕穴天柱穴大杼穴風門穴肺俞穴厥陰俞穴心俞穴督俞穴膈俞穴肝俞穴膽俞穴脾俞穴胃俞穴三焦俞穴腎俞穴氣海俞穴大腸俞穴關元俞穴小腸俞穴膀胱俞穴中膂俞穴白環俞穴上髎穴次髎穴中髎穴下髎穴會陽穴承扶穴殷門穴浮郄穴委陽穴委中穴附分穴魄戶穴膏肓穴神堂穴譩譆穴膈關穴魂門穴陽綱穴意舍穴胃倉穴肓門穴志室穴胞肓穴秩邊穴合陽穴承筋穴承山穴飛揚穴跗陽穴崑崙穴仆參穴申脈穴金門穴京骨穴束骨穴足通谷穴至陰穴

申脈穴配伍穴道為搭配腎俞穴肝俞穴百會穴治眩暈。以上為足太陽膀胱經穴申脈穴位經絡圖解、申脈穴痛可能相關症況、穴道效用作用與穴道按摩穴道經絡引導資訊彙整與介紹。