Header Ads

膏肓穴位置 | 膏肓穴痛 - 穴道按摩與穴位引導經絡功效圖解 | 膏肓俞

膏肓穴位圖解位置 | 膏肓俞

膏肓穴位依據《針灸學》經絡與穴位記載膏肓穴位置在背部,當第4胸椎棘突下,旁開3寸處為膏肓穴位所在之處。膏肓穴隸屬於十四經穴中的足太陽膀胱經,簡稱為膀胱經。足太陽膀胱經穴絡脈總共計有67個穴位,若膏肓穴痛即發生於此經脈部位。
膏肓穴英文名稱:Gao Huang Shu,十四經穴標準定位編號:BL43

膏肓穴位 | 膏肓穴痛位置 - 穴道按摩經絡圖解 | Source:zhentuiyixue.com
來源: 針推醫學網

穴位測量 | 手指量測 - 穴道引導與穴道按摩

膏肓穴痛

膏肓穴疼痛位於足太陽膀胱經穴脈絡中,應多留意是否出現咳嗽,氣喘,肺痨,健忘,遺精,完谷不化。指壓此穴,可以治療肩膀肌肉僵硬、酸痛等相關疾病症況。膏肓穴經絡痛也常伴隨著頭痛、肩頸部位疼痛,嚴重時還可能引發胸悶、心臟病症以及耳鳴等症狀。
膏肓痛手麻不妨做做伸展操,肩頸伸展操與擴胸運動等都可以幫助改善,膏肓穴痛治療可以尋求中醫復健。任何膏肓穴位痛疑問,建議向中醫師諮詢病症。膏肓穴道按摩

按摩膏肓穴以指腹或指節按揉穴位6秒鐘,同時慢慢吐氣,重複10次。按摩膏肓穴具有改善治療肩膀肌肉僵硬、酸痛作用功效。背痛於膏肓穴時也可以反坐椅子充分伸展肩胛,使肩胛骨向後擠壓膏肓穴,就是簡易膏肓穴運動。由成語"病入膏肓"可知,膏肓穴是中醫裡一對重要的穴道。
膏肓穴位 | 膏肓穴痛位置 - 穴道按摩經絡圖解 | Source:xueweitu.iiyun.com
來源: 經絡穴位網

膏肓穴作用與功效

主治病症:咳嗽、氣喘、健忘、遺精、完穀不化。肺結核、支氣管炎、肩膀肌肉僵硬、酸痛
作用功效:散熱排脂、補虛益損、調理肺氣等
臨床運用:現代常用於治療支氣管炎、支氣管哮喘、乳腺炎、各種慢性虛損性疾病等

足太陽膀胱經穴道經絡

睛明穴攢竹穴眉衝穴曲差穴五處穴承光穴通天穴絡卻穴玉枕穴天柱穴大杼穴風門穴肺俞穴厥陰俞穴心俞穴督俞穴膈俞穴肝俞穴膽俞穴脾俞穴胃俞穴三焦俞穴腎俞穴氣海俞穴大腸俞穴關元俞穴小腸俞穴膀胱俞穴中膂俞穴白環俞穴上髎穴次髎穴中髎穴下髎穴會陽穴承扶穴殷門穴浮郄穴委陽穴委中穴附分穴魄戶穴膏肓穴神堂穴譩譆穴膈關穴魂門穴陽綱穴意舍穴胃倉穴肓門穴志室穴胞肓穴秩邊穴合陽穴承筋穴承山穴飛揚穴跗陽穴崑崙穴仆參穴申脈穴金門穴京骨穴束骨穴足通谷穴至陰穴

膏肓穴配伍穴道為搭配尺澤穴肺俞穴治喘咳。以上為足太陽膀胱經穴膏肓穴位經絡圖解、膏肓穴痛可能相關症況、穴道效用作用與穴道按摩穴道經絡引導資訊彙整與介紹。