Header Ads

陽維穴位置 | 陽維穴痛 - 穴道按摩與穴位引導經絡功效圖解

陽維穴位圖解位置

陽維穴位依據經絡與穴位紀錄陽維穴位置在顳部耳殼內側面根部,前與耳屏間切跡相平。將耳廓牽引向前,耳廓根部出現弦筋是穴,此處為陽維穴位所在之處。陽維穴隸屬於經外穴中的頭頸部穴。頭頸部穴經絡脈總共計有39個穴位,若陽維穴痛即發生於此經脈部位。
經外穴標準定位編號:EX-HN30

陽維穴位 | 陽維穴痛位置 - 穴道按摩經絡圖解 | Source:zhongyibaike.com
來源: 中醫百科

穴位測量 | 手指量測 - 穴道引導與穴道按摩

陽維穴痛

陽維穴疼痛位於頭頸部穴脈絡中,應多留意是否出現耳鳴,耳聾,,中耳炎等相關疾病症況。任何陽維穴位痛疑問,建議向中醫師諮詢病症。陽維穴道按摩與療法

陽維穴刺灸療法:針2分,局部脹痛。可灸。

陽維穴作用與功效

主治病症:小兒驚癇,耳聾,耳鳴,中耳炎
作用功效:陽,陰陽之陽;維,維繫。此穴位於耳背,部位屬陽;又在頭與耳廓相連之繫帶上,故名

頭頸部穴道經絡

四神聰穴當陽穴印堂穴魚腰穴太陽穴耳尖穴球後穴上迎香穴內迎香穴聚泉穴海泉穴金津穴玉液穴翳明穴頸百勞穴牽正穴俠承漿穴正光穴上明穴外明穴上廉泉穴安眠穴新明穴新設穴扁桃體穴頸臂穴崇骨穴唇裏穴頰裏穴陽維穴髮際穴血壓點穴山根穴懸命穴上齶穴燕口穴魚尾穴地合穴下翳風穴

陽維穴配伍穴道為搭配百會穴水溝穴治小兒驚風:配聽宮穴會宗穴治耳鳴。以上為頭頸部穴陽維穴位經絡圖解、陽維穴痛可能相關症況、穴道效用作用與穴道按摩穴道經絡引導資訊彙整與介紹。